2085 Lake Park Dr. SE | Smyrna, GA 30080 | Fax: (770) 438-0327 | Phone: (404)586-4757